JAVNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA ZA DVIJE DIZAJNERSKE KOLEKCIJE NAMJEŠTAJA

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 68. i 88. Statuta grada Gradiška („Službeni glasnik grada Gradiška“ br. 04/17 i 05/19) i člana 2.2 Ugovora o grantu zaključenog između Grada Gradiška i Njemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ) GmbH, Gradonačelnik grada Gradiška raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA ZA DVIJE DIZAJNERSKE KOLEKCIJE NAMJEŠTAJA

Gradska uprava grada Gradiška u okviru projekta Gradiška – grad drveta, koji se sprovodi u sklopu „EU4Business“ projekta koji finansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačke, organizuje konkurs za izradu idejnog rješenja za dvije dizajnerske kolekcije namještaja.

1. Predmet Konkursa

Predmet Konkursa za izradu idejnog dizajnerskog rješenja za dvije dizajnerske kolekcije namještaja je izbor najboljeg dizajna po dvije odvojene kolekcijske cjeline i to:

 • Kolekcija 1 (LOT 1): Izrada idejnog rješenja spavaće sobe – koja podrazumjeva kolekciju namještaja sa uključenim minimalno sledećim komadima namještaja: Box-spring krevet, noćni ormarići, ormar za spavaću sobu; te
 • Kolekcija 2 (LOT 2): Izrada idejnog rješenja dnevnog boravka – koja podrazumjeva kolekciju namještaja sa uključenim minimalno sledećim komadima namještaja: klub sto, komoda, te TDF elementi (po izboru) koji moraju uključivati minimalno ugaonu garnitutu ili trosjed/sofu.

2. Tema Konkursa

Tema Konkursa se odnosi na obe kolekcije te podrazumjeva izradu funkcionalnog, estetski modernog namještaja za svakodnevnu upotrebu koji je namjenjen za korištenje u okruženju doma, te nije namjenjen za komercijalnu upotrebu (hoteli, moteli, apartmani, i sl.). Bitno je naglasiti da kolekcija mora da izrazi i povezanost između tapaciranog dijela kolekcije (box-spring krevet iz Kolekcije 1 i TDF garniture iz Kolekcije 2) sa pojedinačnim elementima kolekcije koji su izrađeni od pločastog namještaja ili punog drveta.

Poželjno je da predloženi dizajn teži ka ekološkom proizvodu, te da koristi prirodne materijale u što većem procentu. Međutim, upotreba raznih vrsta materijala je isto dozvoljena ukoliko je neophodna kada je u pitanju funkcionalnost predloženih rješenja.

3. Uslovi Konkursa

 • Pravo učešća imaju fizička lica koja su državljani Bosne i Hercegovine starija od 18 godina.
 • Svaki autor može dostaviti najviše dva prijedloga. Svaki prijedlog se zasebno dostavlja.
 • Prijedlozi dizajnerskih kolekcija moraju biti novi, te ne smiju biti predstavljeni u javnosti sve do objave rezultata Javnog konkursa. U suprotnom, kandidati i njihovi prijedlozi biće isključeni iz finalnog odabira.
 • Svojom prijavom učesnici neopozivo prihvataju sve uslove Javnog konkursa.

4. Minimalni zahtjevi

Svi prijedlozi koji budu poslani, bez obzira na koju se kolekciju odnose, moraju zadovoljavati sledeće minimalne zahtjeve:

 • Funkcionalne zahtjeve: antropometrijsko i ergonomski moraju biti u skladu sa pozitivnim normama u industriji namještaja;
 • Estetske zahtjeve: mora da zadovolji moderan dizajn, koji je tržišno aktuelan, te koji se bazira na  jednostavnim linijama koje spajaju estetske i funkcionalne karakteristike predloženih proizvoda;
 • Konstruktivne zahtjeve: izdržljivost, čvrstinu, te pouzdanost u svakodnevnoj primjeni koja se postiže primjenom visokog stepena tehnologije (npr. ručni radovi u smislu ručnog rezbarenja namještaja će se smatrati kao neprihvatljivi, dok će se primjena CNC tehnologija glodanjem kojom će se dobiti motivi u drvetu smatrati kao prihvatljivi);
 • Tehnološko-ekonomske zahtjeve: ekonomičnost proizvoda.

5. Materijali

Kada su u pitanju tapacirani dijelovi kolekcija (box-spring krevet i TDF garniture) prednost se daje prirodnim materijalima koji će se koristiti za konstrukcijski dio ovih komada (npr. Masiv, šperploča, iverica, itd). Dok je odabir materijala koji se odnosi na podlogu za sjedenje / spavanje slobodan. Materijal koji se koristi za tapaciranje proizvoda je slobodan, ali će se značajno cjeniti primjena dizajnerski razvijenih elemenata na platnu za svrhe ovog projekta (npr. uzorak koji bi se štampao posebno za ovu kolekciju).

Upotreba kože se neće smatrati kao prednost pri odabiru materijala.

Prilikom odabira poželjno je da prednja strana namještaja bude od masiva, ili kvalitnog pločastog materijala koji će obezbjediti visok kvalitet i estetsku vrijednost proizvoda.

Odabir ostalih dekorativnih materijala je po slobodnom izboru.

6. Sadržaj tehničkog dijela prijava

Prijavljeni rad treba da sadrži prikaz konceptualnog idejnog rješenja pojedinačno za svaki komad namještaja, te vizaulizaciju u objektu, osnovne dimenzije i osnovni tehnički opis.

Dakle, sadržaj prijave mora da se sastoji od sledećih elemenata:

 1. pojedinačni prikaz (render) svakog komada namještaja iz minimalno 2 ugla u .jpg ili .png formatu;
 2. prikaz (render) kolekcije sa svim njenim elementima iz minimalno 2 ugla u .jpg ili .png formatu;
 3. prikaz (render) kolekcije u enterijeru iz minimalno 2 ugla u .jpg formatu;
 4. tehnički opis svih predloženih komada namještaja.

Izabrana dizajenrska rješenja biće realizovana. Paralelno sa raspisanim konkursom zaposlenici Centra za istraživanje i razvoj će raditi na identifikaciji potencijalnih krajnjih klijenata/korisnika sa kojima će dizajn kolekcija namještaja biti izrađen. U tom smislu, biće odabrana dva preduzeća iz Bosne i  Hercegovine kojima će biti dostavljeni odabrani radovi, sa tehničkom dokumentacijom koju će autor da izradi uz stručnu pomoć inženjera Centra za istraživanje i razvoj.

Naime, u svrhu realizacije odabranih radova, izabrana preduzeća iz oblasti proizvodnje namještaja će se obavezati da će razviti prvi prototip i istražiti mogućnosti plasmana proizvoda na BiH I inostrano tržište koristeći svoje prodajne kanale.

7. Rok i način apliciranja

Rok za dostavljanje prijedloga radova je 15.03.2022. godine do 15:00 časova.

Radove je potrebno slati na mail konkurs@cziir.com sa sledećim naslovom emaila: „Prijava idejnog rješenja kolekcije broj 1/2 (LOT 1/2)“ s tim da je neophodno u naznačiti samo jedan LOT (1 ili 2) u jednoj prijavi.

Prijava će se smatrati validnom ukoliko uključuje sledeće elemente:

 • Zvanično popunjen prijavni obrazac (ime, prezime, JMBG, adresa, mjesto prebivališta, broj telefona, e-mail adresa);
 • Portoflio radova sa jasno naznačenim brojem ostvarnih saradnji sa proizvođačima namještaja;
 • skeniranu izjavu da je predloženi rad djelo autora uz svojeručni potpis autora; te
 • Vizualizaciju proizvoda i kolekcije te njihov tehnički opis u skladu sa članom 6. Konkursa dostavljenom u jednom .zip folderu.

8. Procjenjeni budžet

Maksimalni procjenjeni budžet za odabrano idejno rješenje za svaku pojedinačnu kolekciju iznosi 2.581,70 KM u bruto iznosu.

Sa autorima odabranih idejnih rješenja za svaku od kolekcija biće sklopljen ugovor o autorskom djelu koji će definisati angažman i prava između naručioca i odabranih autora.

9. Odabir radova / evaluacija prijava

Odabir radova će izvršti ocijeniti Komisija koju će sačinjavati arhitekti/dizajneri sa iskustvom i znanjem u polju enterijera i dizajna namještaja, te projektno osoblje. Svi prijavljeni kandidati će biti obavješteni o statusu njihove aplikacije po završenom odabiru najboljih rješenja.

Evaluacija prijava će se vršiti po sledećim kriterijima:

(Maksimalno 100 bodova)bodova
Opšte profesionalno iskustvo br. 110
Stručna sprema i akademsko zvanje autora:SSS =  3 bodova VSS = 5 bodova VSS, diplomirani inženjer arhitekture, diplomirani dizajner enterijera i namještaja ili ekvivalent = 10 bodova
Specifično profesionalno iskustvo br. 110
Saradnja sa proizvođačima namještaja u zemlji i inostranstvu i broj realizovanih dizajnerskih rješenja/kolekcija:Manje od 3 = 0 bodova 3 = 3 bodova 4 = 5 bodova 5 ili više = 10 bodova
Ocjena predloženih idejnih rješenja60
Ocjena estetske i funkcionalne vrijednost predloženog rješenja0 – 20 bodova
Ocjena ekonomičnost proizvodnje predloženog rješenja0 – 20 bodova
Ocjena stepena složenosti konstruktivnih zahtjeva0 – 20 bodova
Bruto cijena usluge                            20 Formula: najniža cijena ponude/cijena ponude koja se ocjenjuje * 20
Ukupan broj bodova100

Rezultati konkursa će biti objavljeni nakon zasjednja evaluacijske komisije.

10. Dostavljanje dodatne dokumentacije

Autori, čiji radovi budu odabrani, će biti u obavezi da dodatne podatke/tehničke dokumente o proizvodima u skladu sa Pravilnikom o tehničkoj dokumentaciji Centra za istraživanje i razvoj.

EU4Business je projekat Evropske unije, koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava Vlada SR Njemačke

Broj: 02-022-54/22

Datum: 25.02.2022. godine

GRADONAČELNIK

      Zoran Adžić

1 Response

 1. Pingback : JAVNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA ZA DVIJE DIZAJNERSKE KOLEKCIJE NAMJEŠTAJA | AABH

Leave a Reply